Registar rizika

Registar rizika

Odgovor na problematiku rizika,u cilju zaštite interesa,jeste upravljanje rizikom.

Upravljanje rizicima je definisano smernicama za upravljanje rizicima kao celokupan proces utvrđivanja,procene i praćenja rizika i sprovođenje neophodnih kontrola sa ciljem da se izloženost rizicima svede na prihvatljiv nivo.

Softver omogućava implementaciuu sistemskog pristupa za upravljanje rizicima, razradom metodologije definisane smernicama za upravljanje rizicima. Kroz definisanje prava pristupa korisnika softvera određuju se uloge u koordiniranom procesu upravljanja rizicima.

Registar rizika omogućava softversku podršku u svim fazama procesa upravljanja rizikom. Registar omogućava organizacijama dokumentovanje podataka o identifikovanim rizicima, proceni verovatnoće i uticaja istih,o kontrolnim aktivnostima koje se preduzimaju kao odgovori na utvrđene rizike,o odgovornim osobama kao vlasnicima rizika za preduzimanje utvrđenih radnji kao i planskim rokovima izvršavanja radnji odnosno ažuriranja podataka o utvrđenim ili novonastalim rizicima.