Strategija upravljanja rizicima

Strategija upravljanja rizicima

Obaveza izrade Strategije upravljanja rizicima definisana je članom 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru("Sl. glasnik RS" br. 99/2011 i 106/2013), kao odgovornost rukovodioca korisnika javnih sredstava.

Svrha strategije je da se opiše način na koji institucija namerava da implementira sistemski pristup upravljanju rizicima, razradi metodologiju procesa upravljanja rizicima prilagodjenu specifičnostima institucije kao i da definiše način saradnje s institucijama iz nadležnosti u pogledu koordiniranog pristupa upravljanja rizicima.
Strategija je namenjena najvišem rukovodstvu institucije,ali i rukovodstvima i zaposlenima zbog toga što proces upravljanja rizicima zahvata svakog pojedinca u instituciji.
Za potrebe pomoći institucijama javnog sektora u uspostavljanju upravljanja rizicima donete su Smernice za upravljanje rizicima u kojima se osim detaljnijeg pojašnjenja čitavog procesa pojašnjava i način izrade Strategije upravljanja rizicima.

Proces upravljanja rizicima

Ciklus upravljanja rizicima sastoji se od četiri osnovne faze koje se primenjuju na strateške i operativne rizike:

Utvrdjivanje rizika

Utvrdjivanje rizika uključuje identifikaciju potencijalnih rizika i uzrok rizika kao i potencijalne posledice rizika.
Za utvrdjivanje rizika najčešće se koriste metode:

Postupanje po rizicima
Pitamo se šta nameravamo učiniti kako bi umanjili nepoželjne događaje?
Rizik se smanjuje izborom prikladnog odgovora na rizik. Mere koje će se preduzeti u vezi postupanja po rizicima zavise od vrste rizika, važnosti rizika kao i od tolerancije i stavu prema riziku. Mere za rešavanje ili ublažavanje operativnih rizika najčešće zahtevaju dopune i izmene operativnih pravila i procedura, jačanje kontrolnih postupaka, unapređenja poslovnih sistema, aktivnosti i procesa.

Praćenje i izveštavanje o rizicima
U ovom koraku se pitamo šta se dogodilo s nepoželjnim događajima? Da li su se rizici pojavili? Da li su odgovori na njih bili prikladni? Da li su se smanjile verovatnoće da će rizici nastati? Šta je s procesom upravljanja rizicima, da li tako uspostavljen funkcioniše?
Praćenje rizika podrazumeva praćenje sprovođenja mera za ublažavanje rizika i praćenje izloženosti riziku. Izveštavanje o rizicima podrazumeva izveštavanje o sprovedenim merama i o statusu izloženosti riziku koje se priprema za rukovodstvo. Cilj upravljanja rizicima je dovođenje rizika i/ili održavanje rizika na prihvatljivom nivou. Da bi se poboljšala efikasnost upravljanja rizicima i osiguralo da su ključni rizici identifikovani i tretirani uspostavlja se odgovarajući sistem praćenja i izveštavanja o rizicima.