Softver za FUK

Dugogodišnje iskustvo naših savetnika prilikom saradnje sa klijentima u primeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i podsticaj korisnika usmerili su nas ka izradi softverskog rešenja koje,kao i sva ostala naša rešenja,daje smisao krajnjem proizvodu.

Ovaj softver kao upravljački alat koji ima trajnu vrednost,jer služi,kako prilikom procesa uspostavljanja,tako i u krajnjem funkcionisanju sistema kroz efikasnu primenu i praćenje.


Ponuda softverskog paketa za uspostavljanje i praćenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Sadržaj paketa
• Softver FMC
• Softver Ček lista odgovornosti
• Softver Registra rizika

Funkcionalne karakteristike softvera FMC

• Automatsko preuzimanje projekta u softver i popunjavanja baze podataka Ček liste odgovornosti i Registra rizika.
• Pregled svih oblasti projekta
• Pregled svih procesa po oblastima
• Pregled svih procedura po procesima
• Pregled dijagrama toka procedure
• Izmena projekta iz softvera i automatsko pravljenje izmena u Ček listi odgovornosti i Registru rizika
• Pregled složenosti projekta
• Automatska izrada Popisa procesa
• Automatska izrada Službenog popisa procesa
• Automatska kvantifikacija svih rizika u Registru rizika


Funkcionalne karakteristike softvera Ček lista odgovornosti

• Pregled svih aktivnosti po procedurama sa nazivom aktivnosti, opisom aktivnosti, odgovornoj osobi, roku i potrebnim dokumentima
• Filtriranje po šifri procedure, aktivnosti, opsu aktivnosti, odgovornoj osobi, roku i dokumentima.
• Štampanje filtriranih podataka ili snimanje u Word, Excel ili PDF formatu.


Funkcionalne karakteristike softvera Registra rizika

• Pregled svih glavnih rizika po procesima, nazivu rizika, vlasniku rizika, verovatnoći rizika, štetnosti rizika, indeksu rizika, metodi otklanjanja rizika, osobi zaduženoj za otklanjanje rizika, 1. 2. i 3. datumu merenja, boji rizika, istoriji promena kvantifikacije i metode otklananja rizika.
• Filtriranje po svim podacima.
• Štampanje filtriranih podataka ili snimanje u Word, Excel ili PDF formatu.
• Automatska kvantifikacija pojedinog rizika
• Arhiviranje stanja rizika
• Pregled dokumenata iz arhive

Softverska platforma
• Microsoft Visual Studio Community
• WinForm .net tehnologija
• MS Access baza podataka
Krajnji korisnik softverskog paketa nema obavezu dodatnih troškova održavanja, softverski paket se instalira na vašem serveru ili kompjuterima korisnika .